เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก
 (The Most Exalted Order of The White Elephant)
พระราชทานแก่ ผู้กระทำความดีความชอบ เป็นประโยชน์แก่ราชการ
หรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดำหริเห็นสมควร
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก

มี 8 ชั้น พระราชทานทั้ง
บุรุษและสตรี ดังนี้.-
 

1. ชั้นสูงสุด   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
2. ชั้นที่ 1   ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
3. ชั้นที่ 2    ทวีติยาภร์ช้างเผือก 
4. ชั้นที่ 3    ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
5. ชั้นที่ 4    จตุรถาภร์ช้างเผือก  
6. ชั้นที่ 5    เบฐจมาภร์ช้างเผือก  
7. ชั้นที่ 6    เหรียญทองช้างเผือก 
8. ชั้นที่ 7    เหรียญเงินช้างเผือก


1. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.)
(ชั้นสูงสุด)

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (บุรุษ)

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.)
(บุรุษ)

สวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉลียงลงทางขวา
ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)(สตรี)

  
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.)
(สตรี)

 

สวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉลียงลงทางขวา
ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 
2. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ป.ช.)
 (ชั้นที่ 1)
 

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (บุรุษ)

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ป.ช.)
(บุรุษ)


สวมสายสะพายบ่าขวาเฉลียงลงทางซ้าย
ดวงดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (สตรี)


 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ป.ช.)
(สตรี)


สวมสายสะพายบ่าขวาเฉลียงลงทางซ้าย
ดวงดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 
 

 

3. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(ท.ช.)
(ชั้นที่ 2
)
 

 


ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) (บุรุษ)

 
 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(ท.ช.)
(บุรุษ)

ดวงตราคล้องคอให้แถบอยู่ภายในเสื้อนอก
ห้อยแลบออกมา ให้ส่วนสูงของดวงตรา
ชิดขอบล่างของคอเสื้อ
ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

 


ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) (สตรี)

 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(ท.ช.)
 (สตรี)

ดวงตราห้อยเป็นแพรแถบ
เป็นรูปแมลงปอ
ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

 

4. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)
(ชั้นที่ 3)
 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) (บุรุษ)

 

 
 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)
(บุรุษ)

ดวงตราคล้องคอให้แถบอยู่ภายในเสื้อนอก
ห้อยแลบออกมา ให้ส่วนสูงของดวงตรา
ชิดขอบล่างของคอเสื้อ

 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) (สตรี)

 
 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)
(สตรี)


ดวงตราห้อยเป็นแพรแถบ
เป็นรูปแมลงปอ
 ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 

5. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(จ.ช.)
(ชั้นที่ 4)
 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) (บุรุษ)

  

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(จ.ช.)
(บุรุษ)

 

ประดับเหนือขอบกระเป๋าอกเสื้อเบื้องซ้าย
ต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดที่ ๑

 

 


จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) (สตรี)

 
 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(จ.ช.)
(สตรี)

ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 

 

6. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)
(ชั้นที่ 5)
 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) (บุรุษ)

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)
(บุรุษ)

ยศ จ่าสิบเอก (พิเศษ) ได้ บ.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์

ประดับเหนือขอบกระเป๋าอกเสื้อเบื้องซ้าย
ต่ำกว่าแนวรังดุม
เม็ดที่ ๑

 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) (สตรี)

 
 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)
(สตรี)


ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 

 

7. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญทองช้างเผือก
(ร.ท.ช.)
(ชั้นที่ 6)
 

 

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) (บุรุษ)

The Gold Medal of the
White Elephant
(Sixth Class)

 

 
เหรียญทองช้างเผือก
(ร.ท.ช.)
(บุรุษ)

ยศ จ่าสิบเอก (พิเศษ)


ประดับเหนือขอบกระเป๋าอกเสื้อเบื้องซ้าย
ต่ำกว่าแนวรังดุมเม็ดที่ ๑

 

 

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) (สตรี)

 
 

เหรียญทองช้างเผือก
(ร.ท.ช.)
(สตรี)


ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 

 

8. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญเงินช้างเผือก
(ร.ง.ช.)
(ชั้นที่ 7)
 

 

เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) (บุรุษ)

The Silver Medal of the
White Elephant
(Seventh Class)

  

เหรียญเงินช้างเผือก
(ร.ง.ช.)
(บุรุษ)

ยศ สิบโท มีเวลารับราชการติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์


ประดับเหนือขอบกระเป๋าอกเสื้อเบื้องซ้าย
ต่ำกว่าแนวรังดุม
เม็ดที่ ๑

 

 

เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) (สตรี)

 
 

เหรียญเงินช้างเผือก
(ร.ง.ช.)
(สตรี)


ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย