สมรรถนะอาชีพ
 1. วางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 3. เข้าใจหลักการอ่านแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 4. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
 5. ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 6. ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะ
 7. ผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะและอะลูมิเนียม
 8. ประมาณราคางานผลิตภัณฑ์โลหะ
 9. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
 10. เดินท่อภายในอาคารและงานท่อส่งความเย็น
 11. ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก
 12. วัสดุช่างเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องต้น
 13. ปั๊มขึ้นรูปโลหะ
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายสุพจน์ เลิศธนา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2
นายบุญเลิศ บุญถนอม ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
ว่าที่ ร.ต.กิตติพงษ์ ภู่สาย ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4
นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน