สมรรถนะอาชีพ
  1. วางแผน ดeเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3. อ่านแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน
  4. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
  5. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
  6. เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีพื้นฐาน
  7. ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด
  8. ปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน
  9. ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายวิเชียร สมัญญา หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2
ว่าที่ ร.ต.อัมพร รัตนรัตน์ ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน