สมรรถนะอาชีพ
 1. วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 3. บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 4. ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 5. ตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 6. อ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคา
 7. ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร และนอกอาคาร
 8. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 9. ซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
 10. ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส
 11. ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 12. ติดตั้งตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายประนม ดีประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
2
นายดิเรก นาครักษ์ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
3
นายไพโรจน์ ทองพูล ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
4
นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5
นายณัฐพล คนป้อม ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน