สมรรถนะอาชีพ
  1. วางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
  4. เข้าใจหลักการ กระบวนการการทำงานของคอมพิวเตอร์
  5. ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  6. เชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
  7. เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก
  8. สร้างเว็บไซต์พื้นฐาน
  9. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นางกมลธรรม ยังน้อย หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
นางสาวจรรยา อารีสิริรุ่งเรือง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
นางสาวปราถนา รัตนรักษ์ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
นางจารวี สาขามุละ ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน