สมรรถนะอาชีพ
 1. วางแผน ดาเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 3. สำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 4. อ่านแบบเขียนแบบในงานก่อสร้าง
 5. ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม้
 6. ใช้วัสดุก่อสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน
 7. ประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
 8. สร้าง และประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์งานไม้
 9. ปฏิบัติงานวางผังบริเวณอาคารพักอาศัย
 10. ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคารพักอาศัย
 11. ปฏิบัติงานระบบท่อและสุขภัณฑ์อาคารพักอาศัย
 12. ปฏิบัติงานก่ออิฐฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวอาคารพักอาศัย
 13. ปฏิบัติงานส่วนประกอบอาคารพักอาศัย
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายสุนทร แย้มขยัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
2
นางสาวกรญดา รักษาศิลป์ ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน