สมรรถนะอาชีพ
 1. วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 3. อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
 4. ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
 5. บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
 6. ถอดประกอบคลัตช์เกียร์และเพลาขับตามคู่มือ
 7. บำรุงรักษาคลัตช์เกียร์และเพลาขับตามคู่มือ
 8. ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ
 9. บำรุงรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ
 10. บำรุงรักษาแบตเตอรี่ระบบสตาร์ทระบบประจุไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบไฟเตือนและสัญญาณตามคู่มือ
 11. ซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
 12. ซ่อมรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
 13. บริการระบบปรับอากาศรถยนต์
 14. บารุงรักษารถยนต์ตามคู่มือ
 15. ขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร
 16. ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายบรรเลง นวลแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
2
นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
3
นายสายชล ท่าประเสริฐ ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
4
นายสมชาย ทองมา ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
5
นายนพดล เมืองแก้ว ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
6
นายพืพัฒน์ วงษ์กระจ่าง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน