สมรรถนะอาชีพ
  1. วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคา นึงถึงการ บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย
  2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
  4. ออกแบบอาคารพักอาศัย
  5. อ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
  6. เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  7. เขียนทัศนียภาพและตกแต่งแบบสถาปัตยกรรม
  8. ทำหุ่นจำลองอาคาร
  9. ประมาณราคาอาคารพักอาศัย
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายสมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
2
นายสมศักดิ์ โกมลวัฒนพงศ ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
3
นางมลฤดี ติ่งคง ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
       
หลักสูตรการเรียนการสอน สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  - หลักสูตรระดับ ปวช.
  - หลักสูตรระดับ ปวส.
 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
  - โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพ แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
  - กิจกรรม ชมรมวิชาชีพแห่งอนาคต