>>Back<<

แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์

 


นายวชิรพันธุ์ กลั่นบุศย์
หัวหน้าแผนก
 


นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมแม้น
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง


นายรุ่งโรจน์ สัมมาทัต
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
 


นางปราณี สังข์ทอง
หัวหน้างานสารบรรณ


นางวรางคณา จรัณยานนท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
 


นางวชิราภรณ์ แก้วชะเนตร
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ


นางลักษมี สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
 


นางปรารมภ์ วีระวัฒน์
หัวหน้างานแนะแนว


นางพิมพาภรณ์ กรอุไร
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
 


นางประไพ ปิ่นวิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน


ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 


นางสุธีรา ม่วงคำ
หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา


นายณัฐพนธ์ ม่วงคำ
.